Lộc An Hà Sản phẩm Băng tải xích, Modular Băng tải Modular

Flat Top 100

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: nối bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flat top M2510

– Bước băng tải: 25.6mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flat top MPB

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flush Grid M5032

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 34%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Perforated Flat Top 100

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 20%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flush Grid M5033

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 37%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Perforated Flat Top 510

– Bước băng tải: 25mm

– Khoảng mở: 16%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flush Grid 510

– Bước băng tải: 25mm

– Khoảng mở: 40%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Radius Flush Grid 2400D

– Bước băng tải: 46mm

– Khoảng mở: 52%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Radius Flush Grid 2400B

– Bước băng tải: 46mm

– Khoảng mở: 52%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flush Grid 400

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 17%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Raised Rib 400

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 26%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết

Đối tác