Lộc An Hà Sản phẩm Băng tải xích, Modular Băng tải Modular

Perforated Flat Top 800

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 26%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Perforated Flat Top OPB

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 12%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flush Grid OPB

– Bước băng tải: 50.8mm

– Khoảng mở: 23%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flush Grid 900

– Bước băng tải: 27.2mm

– Khoảng mở: 38%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flush Grid M2533

– Bước băng tải: 27.2mm

– Khoảng mở: 38%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Radius Flush Grid M2540

– Bước băng tải: 25.6mm

– Khoảng mở: 35%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Super Grip 1000

– Bước băng tải: 25.6mm

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Roller Top 1005

– Bước băng tải: 25.4mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Flat Friction Top 900

– Bước băng tải: 27.2mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết
Friction Top QNB

– Bước băng tải: 25.4mm

– Khoảng mở: 0%

– Phương pháp nối: bằng ty xỏ

Xem chi tiết

Đối tác